Wednesday, June 19, 2013

Android NDK / JNI (Java Native Interface)


NDK - Native Development Kit NDK je sada nástrojov, ktorá umožňuje implementovať natívny kód v iných jazykoch (C, C + +).  NDK využíva štandardný java framework k tomu určený – JNI.
JNI – Java Native Interface je framework umožňujúci volať natívne programy a knižnice napísané v iných jazykoch (C, C++, ..) priamo v kóde, bežiacom v Java Virtual Machine (JVM).
Uplatnenie:
 • využitie staršieho kódu napísaného v inom jazyku (nie Java) bez nutnosti ho prepisovať do javy
 • využitie API iných jazykov (nie Java)
 • komunikácia s HW

Obmedzenia (nevýhody):
 • strata platformovej nezávislosti javy (natívny kód je potrebne prepísať pre každú platformu)
 • vlastnosti javy ako typová bezpečnosť, garbage collector sa nevzťahujú na natívny kód

Implementácia:
 1.  triede v ktorej chceme volať metódu, implementovanú v natívnom jazyku, vytvoríme deklaráciu natívnej metódy. Natívna metóda musí obsahovať modifikátor „native“,

  public native int callJni(int i);
  


 2. Signatúru natívnej metódy môžeme vytvoriť pomocou nástroja „javah“ (javah -jni ClassName), alebo ju vytvoríme ručne, teda vytvoríme samostatný súbor pre požadovanú metódu (napr.: „jni_part.cpp“) v adresári „jni“ (napr.: project_folder/jni/jni_part.cpp),


  #include <jni.h>
  extern "C" {
    JNIEXPORT jint JNICALL Java_com_example_test04jni_MainActivity_callJni(JNIEnv*, jclass, jint);
    JNIEXPORT jint JNICALL Java_com_example_test04jni_MainActivity_callJni(JNIEnv* je, jclass jc, jint i)
    {
      return (i * i);
    }
  }
  


 3. V mieste umiestnenia natívnej funkcie vytvoríme „makefile“ s názvom „Android.mk“ pre android build,

  LOCAL_PATH := $(call my-dir)
  include $(CLEAR_VARS)
  LOCAL_MODULE  := jni_example 
  LOCAL_SRC_FILES := jni_part.cpp
  include $(BUILD_SHARED_LIBRARY)
  


 4. Zbuildujeme natívnu metódu pomocou „android-ndk“,

  LINUX shell:
  "project dir"$ ~/.android-ndk-r8c/ndk-build
  

 5. Nakoniec v android aplikácii v mieste volania natívnej metódy, najskôr načítame knižnicu, ktorá bude kompilovať natívnu metódu a zavoláme samotnú metódu.

  // Load native library
  System.loadLibrary("jni_example");
  ...
  // call native method: "callJni(i)"
  textView_result.setText(Integer.toString(callJni(i)));
  


  Zdroj android triedy, v ktorej bola volaná natívna metóda:


  package com.example.test04jni;
   
  import android.os.Bundle;
  import android.app.Activity;
  import android.view.Menu;
  import android.view.View;
  import android.widget.Button;
  import android.widget.TextView;
  public class MainActivity extends Activity {
   
    private TextView textView_result;
     
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
      super.onCreate(savedInstanceState);
      setContentView(R.layout.activity_main);
       
      // Load native library
      System.loadLibrary("jni_example");
       
      textView_result = (TextView) findViewById(R.id.textView_result);
       
      final Button btn_start = (Button) findViewById(R.id.button1);
      btn_start.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
         public void onClick(View v) {
          Integer i = 10;          
          // call native method: "callJni(i)"            
          textView_result.setText(Integer.toString(callJni(i)));      }      
      });
       
    }
   
    @Override
    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
      // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
      getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
      return true;
    }
   
    // Declaration of native methods.
    public native int callJni(int i);
  }
  

Zdroj príkladu: Android-NDK-JNI-example

1 comment: