Monday, February 25, 2013

REST-ovaný Android s Djangom.

Krátka prezentácia komunikácie Android aplikácie s webovým portálom. Komunikácia spočíva v zobrazovaní obsahu z webového portálu v Android aplikácii, pomocou REST rozhrania reprezentovaného JSON formátom.

Vzorová aplikácia reprezentuje webový portál fiktívneho IT bazáru a k nemu prislúchajúcu Android aplikáciu pre zobrazovanie obsahu web portálu.

Technológie:
 • Django (python web framework)
 • Android (OS pre mob.)
 • REST (súbor architektonických princípov, umožňujúce návrh webových služieb)
 • JSON (dátový formát, určený pre prenos dát)

Web portál – Django
V tejto prezentácii sa nerieši UI webového portálu a teda URL web portálu vracia len JSON bez „template“).

Poznámka na úvod:
Štandardný MVC model je v Django frameworku prezentovaný ako MTV model. (Model View Controller = Model Template View)

Riešenie:
Web portál pozostáva z jednoduchého modelu (models.py), view (views.py) a admin rozhrania (admin.py) pre naplnenie dát, ktoré sú JSON výstupom pre Android aplikáciu.

[views.py]
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
# coding: UTF-8

from django.http import HttpResponse
from django.utils import simplejson
from django.core import serializers

from json01App.models import Category, Product

def index(request):
  '''
  index.html 
  '''
  cat_type = 0
  if 'cat_type' in request.GET and request.GET['cat_type']:
    cat_type = request.GET['cat_type']

  category = Category.objects.all()
  json_category = serializers.serialize("json",category)

  products = Product.objects.filter(category_id = cat_type)
  json_products = serializers.serialize('json', products, ensure_ascii=False)
  json_products_encode = json_products.encode('ascii', 'ignore')
  json_string = "{\"product\":" + str(json_products_encode) + "}"

  return HttpResponse(json_string, content_type='application/javascript; charset=utf-8')

URL je volaná s parametrom „cat_type“, definujúcim kategóriu, ktorej obsah sa má vrátiť (hodnota parametra predstavuje primárny kľúč entity „Category“ v DB, viď. „models.py“).

Príklad URL: http://192.168.1.1:8000/?cat_type=1

Dôležité:
Ak je web portál spúšťaný na localhost-e, je potrebné ho spustiť pod IP adresou samotného PC, predstavujúceho web server a nie ako „localhost“, alebo „loopback“ (127.0.0.1), nakoľko za týmto istým účelom používa OS Android tieto adresy. To znamená že po nastavení URL v Android aplikácii (viď nasledovný odstavec) a jej následnom spustení by sa volal „localhost“ OS Androidu a nie požadovaný web portál.

[models.py]
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
from django.db import models

class Category(models.Model):
  name = models.CharField(max_length=30)

  def __unicode__(self):
    return self.name

class Product(models.Model):
  '''
  product id = implicit primary key 
  '''
  category_id = models.ForeignKey(Category)
  product_type = models.CharField(max_length=30)
  product_mob = models.CharField(max_length=30)
  product_mail = models.CharField(max_length=30)
  product_desc = models.CharField(max_length=160)
  product_price = models.CharField(max_length=30)

  def __unicode__(self):
    return self.product_type

[admin.py]
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
# Coding: UTF-8

from json01App.models import Category, Product
#from heatmap.models import *
from django.contrib import admin

class CategoryAdmin(admin.ModelAdmin):
  list_display = ('id','name',)
  fields = ('name',)
  ordering = ('id',)

class ProductAdmin(admin.ModelAdmin):
  list_display = ('id','category_id','product_type','product_mob','product_mail','product_price','product_desc',)
  fields = ('category_id','product_type','product_mob','product_mail','product_price','product_desc',)
  ordering = ('id',)

admin.site.register(Category, CategoryAdmin)
admin.site.register(Product, ProductAdmin)

Admin UI - Category:

Admin UI - Product:Návratová hodnota URL je JSON:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
{
  "product": [
    {
      "pk": 3,
      "model": "json01App.product",
      "fields": {
        "product_mail": "PC01@pc.sk",
        "product_mob": "0948 620 720",
        "product_type": "Dell OptiPlex 755",
        "product_desc": "Parametre: OptiPlex 755 DT: Intel Core 2 Duo E7200 (2.53GHz, 1066MHz, 3MB) Desktop Chassis Resource DVD: OptiPlex 755 Diagnostics & Drivers Vista/XP Documentati",
        "product_price": "130 ",
        "category_id": 1
      }
    }
  ]
}

Android aplikácia

Aplikácia obsahuje na úvodnej obrazovke tri tlačítka a každé z nich reprezentuje vstup do inzertného obsahu danej kategórie. Po stlačení tlačítka sa zobrazia položky (inzeráty) danej kategórie a po následnom kliknutí na konkrétny inzerát sa zobrazí jeho podrobný obsah.

Poznámka na úvod:
Minimálne požiadavky na verziu OS je Android 3.0.x HONEYCOMB (API 11) z dôvodu použitia dialógového okna „DialogFragment“, namiesto zavrhovaného „AlertDialog“.

Riešenie:
 1. MainActivity.java - po spustení aplikácie sa na pozadí volá URL pre každú kategóriu zvlášť (inštancia „inner“ triedy [ReadJSONFeedTask]). Vrátená hodnota sa uloží ako JSONObject a rozparsovaný výsledok sa ukladá do HashMap premennej (ArrayList), pripravenej pre zobrazenie JSON obsahu, prezentovaného v UI ako zoznam položiek (ListActivity). Ak je návratová hodnota JSON prázdna, prípadne je URL neplatné, vyvolá sa dialógové okno (DialogFragmet) s informáciou o probléme.
 2. DisplayMessageActivity.java – kliknutím na ľubovoľné tlačítko predstavujúce jednu z kategórii sa volá aktivita, ktorá zostaví a zobrazí spomenutý zoznam položiek.
 3. SingleMenuItemActivity.java - následným kliknutím na niektorú z položiek zoznamu sa jej obsah zobrazí opäť ako nový zoznam položiek.


Dôležité:
Pred spustením (kompiláciou) Android aplikácie je potrebné upraviť nasledovné konštanty v hlavnej triede "MainActivity":

 • JSON_URL = URL webového portálu, volaný pre získanie JSON dát,
 • CATEGORY_TYPE_PC (NB,MOB) = číselný parameter definujúci kategóriu (hodnota parametra predstavuje primárny kľúč entity „Category“ v DB, viď. „models.py“).


Screenshot:Sources:
Bazar_example.zip


Záver:
Ukážková aplikácia slúži ako priblíženie a nie ako komplexné riešenie danej problematiky, preto je potrebné brať v úvahu absenciu štandardných funkcionalít pri podobných riešeniach v praxi, ako napríklad ukladanie získaných dát v mobile pre neskoršiu prezentáciu – offline a podobne.


1 comment: